(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-1
26220-0001พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
36220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
46220-1012งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-3
56220-1012งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-3
66220-1012งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-3
76220-1012งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2
86220-1019งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
1064Ho-meroHomeRoom
11
12
13
14
15
16
รวม   6-33-17
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต0-2-1
26220-0001พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
36220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
46220-1012งานเครื่องล่างรถยนต์1-6-3
56220-1012งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-3
66220-1012งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-3
76220-1012งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2
86220-1019งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
1064Ho-meroHomeRoom
11
12
13
14
15
16
รวม   6-33-17
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2564   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.3  ชย.310
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................