(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.11       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
26220-0001ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
36220-0001คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
46220-0011อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
56220-1061พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
66220-1061พื้นฐานงานไม้0-6-2
76220-1061พื้นฐานงานปูน0-6-2
86220-1061วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้าง2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1061พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2
106220-1062อ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-2
116220-1062คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-2
126220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
1366Ho-meroHomeRoom
14
15
16
รวม   12-29-21
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.11       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
26220-0001ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
36220-0001คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
46220-0011อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2
56220-1061พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
66220-1061พื้นฐานงานไม้0-6-2
76220-1061พื้นฐานงานปูน0-6-2
86220-1061วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้าง2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1061พื้นฐานงานสำรวจ0-6-2
106220-1062อ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-2
116220-1062คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-2
126220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
1366Ho-meroHomeRoom
14
15
16
รวม   12-29-21
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชส.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................