(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.11       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
56220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
66220-0001พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
76220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
86220-1062เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1062วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2
106220-1062หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2
116220-1062งานสีเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
126220-1062งานปูนตกแต่งผิว0-6-2
136220-1062เทคนิคคอนกรีต2-0-2
146220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1567Ho-meroHomeRoom
16
รวม   10-34-22
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.1   ชส.11       สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
56220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
66220-0001พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1
76220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
86220-1062เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1062วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม2-0-2
106220-1062หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-2
116220-1062งานสีเพื่องานก่อสร้าง0-6-2
126220-1062งานปูนตกแต่งผิว0-6-2
136220-1062เทคนิคคอนกรีต2-0-2
146220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1567Ho-meroHomeRoom
16
รวม   10-34-22
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2566   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.1  ชส.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................