(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.2   ชธ.21       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
56220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
66220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
76220-1212งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
86220-1212การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1212เทคนิคงานโยธา2-0-2
106220-1212เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2
116220-1212งานปูน0-6-2
126220-1212การทำหุ่นจำลอง1-3-2
136220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1463Ho-meroHomeRoom
15
16
รวม   12-26-21
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.2   ชธ.21       สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
56220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
66220-0012คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2
76220-1212งานสำรวจและงานระดับ1-3-2
86220-1212การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1212เทคนิคงานโยธา2-0-2
106220-1212เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-2
116220-1212งานปูน0-6-2
126220-1212การทำหุ่นจำลอง1-3-2
136220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1463Ho-meroHomeRoom
15
16
รวม   12-26-21
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2565   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.2  ชธ.21
 (Ref.02)  สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................