วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.3   ชทท.31    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
220000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
620001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
920901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1020901-9208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
131home-roomHomeroom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 30 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1820000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2020001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2120001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2220901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2320901-2101การใช้โปรแกรมจำลองในงานคอมพิวเตอร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2420901-2102ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
25Home-roomHome Room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
2620000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 30 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 28/01/2022 13:31:39

ปวช.3   ชทท.   ห้อง  2    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2920901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3020901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3120901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3220901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3320901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3420901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3520901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3620901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
37Home-roomHomeroom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
3820000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3920000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4020000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4220901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4320901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
4420901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4520901-2104ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4620901-2105การซ่อมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4720901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4820901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50Home-roomHome room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 33 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 28/01/2022 13:31:39

ปวช.3   ชทท.   ห้อง  2    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120901-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
5220000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5320000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5520000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5620901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5720901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5820901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
5920901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
6020901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
6120901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
6220901-8501โครงงาน 0-8-48 แก้ไข   ลบ
6320901-2504งานกราฟิกสามมิติ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
6420000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
65Home-roomHomeroom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 28/01/2022 13:31:39
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2562] [2.5/2562] [1.5/2563] [2.5/2563] [1.5/2564] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.