วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2564

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   210    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 0   2   แก้ไข   ลบ
230100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 1   3   แก้ไข   ลบ
330100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 2   4   แก้ไข   ลบ
430000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 3   5   แก้ไข   ลบ
530000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 4   6   แก้ไข   ลบ
630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 5   7   แก้ไข   ลบ
730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 6   8   แก้ไข   ลบ
830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 7   9   แก้ไข   ลบ
930100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 8   10   แก้ไข   ลบ
1030102-2001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37 10 9   11   แก้ไข   ลบ
1130102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26 11 10   12   แก้ไข   ลบ
1230000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 12 11   13   แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 13 12   14   แก้ไข   ลบ
 รวม  26 46 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 28/01/2022 14:01:04
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2563] [2.5/2563] [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [2/2563]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.