(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.1   สอถ.11       สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-0001การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2
26330-0001การพัฒนาสุขภาพ2-0-2
36330-0011กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-2
46330-1081การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2
56330-1000ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3
66330-1082การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4
76330-1082การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-2
86330-1082มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1082การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-2
106330-1082ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-2
116330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
12
13
14
15
16
รวม   17-16-23
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.1   สอถ.11       สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-0001การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2
26330-0001การพัฒนาสุขภาพ2-0-2
36330-0011กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-2
46330-1081การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2
56330-1000ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-3
66330-1082การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-4
76330-1082การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-2
86330-1082มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1082การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-2
106330-1082ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-2
116330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
12
13
14
15
16
รวม   17-16-23
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2565   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวส.1  สอถ.11
 (Ref.02)  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม   สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................