(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-1000งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2
26330-1000งานวัดละเอียด1-2-2
36330-1000งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
46330-1100งานเขียนแบบเครื่องกล1-3-2
56330-1100งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
66330-1100งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
76330-0001ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-3
86330-0001แคลคูลัส 13-0-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1000โลหะวิทยา2-2-3
106330-1102พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด2-3-3
116330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12
13
14
15
16
รวม   16-24-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-1000งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2
26330-1000งานวัดละเอียด1-2-2
36330-1000งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
46330-1100งานเขียนแบบเครื่องกล1-3-2
56330-1100งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
66330-1100งานเขียนแบบสั่งงานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
76330-0001ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-3
86330-0001แคลคูลัส 13-0-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1000โลหะวิทยา2-2-3
106330-1102พิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตและขนาด2-3-3
116330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
12
13
14
15
16
รวม   16-24-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2564   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวส.2  สอข.23
 (Ref.02)  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................