(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-0001ศาสตร์พระราชา3-0-3
26330-0001นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-1
36330-0001ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-3
46330-0011การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-2
56330-1102ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
66330-1102ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
76330-1102ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
86330-1102โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1102ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
106330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
1165Ho-meroHomeRoom
12
13
14
15
16
รวม   16-24-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2565   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-0001ศาสตร์พระราชา3-0-3
26330-0001นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต0-2-1
36330-0001ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-3
46330-0011การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-2
56330-1102ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
66330-1102ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
76330-1102ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
86330-1102โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1102ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
106330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
1165Ho-meroHomeRoom
12
13
14
15
16
รวม   16-24-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2565   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวส.2  สอข.23
 (Ref.02)  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................