(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-1000งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-2
26330-1000วัสดุช่าง2-0-2
36330-1100งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
46330-0001การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2
56330-0001วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-3
66330-0001การพัฒนาสุขภาพ2-0-2
76330-0011กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1
86330-1000กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1102ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
106330-1102ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
116330-1102ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
126330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
1364Ho-meroHomeRoom
14
15
16
รวม   18-25-26
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2564   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวส.2   สอข.23       สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16330-1000งานเทคนิคเบื้องต้น0-6-2
26330-1000วัสดุช่าง2-0-2
36330-1100งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2
46330-0001การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ1-2-2
56330-0001วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-3
66330-0001การพัฒนาสุขภาพ2-0-2
76330-0011กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1
86330-1000กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96330-1102ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
106330-1102ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
116330-1102ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3
126330-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
1364Ho-meroHomeRoom
14
15
16
รวม   18-25-26
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2564   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวส.2  สอข.23
 (Ref.02)  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล   สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................