วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชก.21    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
520100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020102-2004วัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHome Room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1920100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2020100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2120102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320102-2008ผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48 แก้ไข   ลบ
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
25Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 36 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 21:51:08

ปวช.2   ชก.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2620000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2820000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3020001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3120102-2011นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3320102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 แก้ไข   ลบ
3420102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3820000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4020000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4220102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4320102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4420102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4520102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48 แก้ไข   ลบ
4620102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4720102-2204ผลิตแม่พิมพ์ตัด 2-6-48 แก้ไข   ลบ
4820000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
49Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 21:51:08
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.