วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.1   ชฟ.15    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
620100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
720100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 แก้ไข   ลบ
920104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1220104-2101กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1320000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
14Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 43 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1520000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2120104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/10/2023 00:00:31
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567] [1/2568] [2/2568]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567] [1.5/2568] [2.5/2568]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.