วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชอ.24    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
220000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
520001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
620100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0-3-13 แก้ไข   ลบ
920105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1020105-2004เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1220000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHome Room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1820001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2020100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2120100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2420105-2102ระบบเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2520105-2109งานบริการคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2620000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
27Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 23:51:52

ปวช.2   ชอ.   ห้อง  2    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2820000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3020000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3120000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3220001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3320001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3420100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3620105-2008เครื่องเสียง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3720105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3820105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4020000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
41Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4220000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4320000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4420000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4520105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4720105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4820105-2103ระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4920105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
5020105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5120105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5220000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
53Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 23:51:52
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.