ปวช.1   ชส.11    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
520106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
620106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26
720106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26
820106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้าง 2-0-22
920106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26
1020106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง 2-0-22
1120106-2111คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง 2-0-22
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
1620000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
1920000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2120106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
2220106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
2320106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24
2420106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
2520106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
2620106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
2720000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
28Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 44 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 08/12/2023 13:25:07