วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชส.22    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
620106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
820106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างานโครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1020106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1120106-2111คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHome Room 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2020001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2120106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2320106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2520106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2620106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
28Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 44 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 22:24:22

ปวช.2   ชส.   ห้อง  1    คณะวิชา   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2920000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3020000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3120000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3220106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
3320106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3420106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3520106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3620106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3720106-2116งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3820000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
39Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4020000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4220001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4320106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4420106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4520106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4720106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
4820106-2106งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 42 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 22:24:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.