วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวช.2   ชร.21    คณะวิชา   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
720109-1005เขียนแผนที่เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
920109-2001การสำรวจเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1020109-2004การระดับเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1120109-2007การคำนวณแผนที่เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2020109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2120109-2005วงรอบระดับและงานดิน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2220109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320109-2110ดาราศาสตร์ปฏิบัติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420109-2114การประเมินราคาที่ดิน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 39 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 22:32:50

ปวช.2   ชร.   ห้อง  1    คณะวิชา   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2720000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2920109-1001วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3020109-1004เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120109-2003วงรอบสำรวจ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3220109-2006โครงข่ายการระดับ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3320109-2009การคำนวณแบ่งแยกและปรับแนวเขต 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420109-2105การเขียนแบบสำรวจและแบบโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3520109-2111การจราจรและผังเมือง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3820000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3920000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4020000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4120109-1003กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4220109-2102การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4320109-2103การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4420109-2104การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4520109-2106การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620109-2107คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4720109-2112ตรีโกณมิติทรงกลม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4820109-2117เรขาคณิตมีทรง 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4920000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
50Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 34 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 22:32:50
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.