ปวช.2   ชธ.21    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
420000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
520121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
620121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
720121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
820121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
920121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
1020121-2101งานไม้ 0-6-26
1120121-2110ท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
13Home-roomHome Room 0-1-01
 รวม  21 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
1520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
1620000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
1720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
1920001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2020121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
2120121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
2220121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
2320121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
2420121-2102งานปูน 0-6-26
2520121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
2620000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
27Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 หน่วย 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 17:32:25ปวช.2   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
2920000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
3020000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
3120121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
3220001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
3320121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
3420121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
3520121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
3620121-2106งานโยธา 0-6-26
3720121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
3820121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24
3920000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
40Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4120000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
4220000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
4320001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
4420121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
4520121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
4620121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
4720121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
4820121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
4920121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
5020121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
5120121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26
5220000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
53Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  19 38 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 06/12/2023 17:32:25