วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอย.19    คณะวิชา ช่างยนต์   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
330000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
530100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
630100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
730100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
930101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1030101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1230000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  33 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1430000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1530000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1630000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1730000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1830000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1930001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2030001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2130101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2230101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2330101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2430101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2530101-2102งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2630000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  30 43 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 12:46:43
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.