วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอย.27    คณะวิชา ช่างยนต์   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
230100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
430100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
630101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
730101-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
830101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
930000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1030100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 45 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1330000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1430000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1530001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1730100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1830101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2030101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
22Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 31 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2330101-2109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 2-3-35 แก้ไข   ลบ
 รวม  3 หน่วย 5 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 18:58:39

ปวส.2   สอย.   ห้อง  4    คณะวิชา ช่างยนต์   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2530001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2630100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2730101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2830101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2930101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3030101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130101-2104งานปรับอากาศรถยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
33Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3430000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3530000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3730000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3830101-2102งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3930101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
4030101-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4130101-2106งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4230101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4330000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 18:58:39
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.