วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอผ.26    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
230100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
430100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
630100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
930000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1030100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1330100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1430100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1530000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1830100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930102-2001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2030102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2130102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2230000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
23Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 42 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2530111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
 รวม  6 หน่วย 11 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:58:05

ปวส.2   สอผ.   ห้อง  3    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน เครื่องมือกล
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2630000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2730100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2930102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3030102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3130102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3230102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3330000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
34Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3530000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3630000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3830001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3930102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4030102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4130102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4230102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 4 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4330102-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4430000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 45 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:58:05
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.