ปวส.1   สอห.11    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
330000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
430001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
530103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
630103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม 3-0-33
730103-2302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ 1-6-37
830000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
9Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 หน่วย 30 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1030000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
1130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
1230001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
1330100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
1430103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 1-6-37
1530103-2303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1-6-37
1630000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  17 29 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 11/08/2022 10:54:21