วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอห.13    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
230100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330100-0004วัสดุช่าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
430103-0005เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
530000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
730000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
930103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1030103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130103-2302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1230000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 45 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1430100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1530100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1630103-0001กระบวนการเชื่อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1730103-0003งานเชื่อมอาร์กทัสเตนแก๊สคลุม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1830000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2030001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2130100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2230103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2330103-2303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2430000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 45 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:15:32
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.