วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอห.21    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
330000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
430001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
530103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
630103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์งานเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
730103-2302งานเชื่อมและประกอบโครงสร้างโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
830000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
930000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1030000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1130001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1230100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1430103-2303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1530000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
16Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 30 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1730102-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 18:40:24

ปวส.2   สอห.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1830000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2030100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2130100-0117การวางแผนและควบคุมการผลิต 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2230103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2330103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2430103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2530103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2630000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
27Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2830000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2930000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3030001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3130103-2007ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230103-2306การบริการวิชาชีพงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3330102-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
3430103-2305เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเชื่อม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3530103-2304การตกแต่งผิวสำเร็จและงานเคลือบผิวโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3630000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 18:40:24
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.