วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอฟ.23    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
230001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
330104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
430104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
530001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
730104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
830104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
930104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1130000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 45 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1430000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1530000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1730104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1830104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1930104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2030104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2130104-2104ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2230000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
23Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 หน่วย 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 11:47:29

ปวส.2   สอฟ.   ห้อง  2    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430104-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
2530000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2630000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2830104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2930104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3030104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130104-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
3230100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3330104-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3430000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 11:47:29
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.