วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สออ.23    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
230100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
430105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
630105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
730105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
830105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
930000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1430105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1530105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1630105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1730105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1830105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1930105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2030000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
21Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 43 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2230105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2330105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
 รวม  6 หน่วย 10 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:33:39

ปวส.2   สออ.   ห้อง  2    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2530000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2630000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2830001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2930105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3030105-2003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3330105-2111ระบบโทรคมนาคม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3430000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
35Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3630000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3730000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3830000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3930105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4030105-2112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4130105-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4230105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4330000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 36 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:33:39
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.