วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอส.14    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130106-0002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
230106-0003พื้นฐานงานสำรวจ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
330106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง 1-4-35 แก้ไข   ลบ
430106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น 3-0-33 แก้ไข   ลบ
530106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
630000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
730000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
930001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1030106-2104ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1130106-2106เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1230000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
13Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1430106-0001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1530106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1930000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2030100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2130100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2230106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
2330106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2430000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 39 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 30/06/2022 18:46:13
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.