วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอส.21    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
330000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
430001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
530106-2104ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630106-2106เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
730000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  15 หน่วย 20 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
830000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
930000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1030000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1130000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1230100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1430106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
1530106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1630000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
17Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 31 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1830106-8001ฝึกงาน 0-38-438 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 38 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 13:10:22

ปวส.2   สอส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1930000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2030000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2130100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2230001-1052กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2330106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36 แก้ไข   ลบ
2430106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
2530106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง 0-6-36 แก้ไข   ลบ
2630106-2110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
2730106-2117โครงการงานก่อสร้างอาคาร 0-6-36 แก้ไข   ลบ
2830000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
29Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3030001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3130106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36 แก้ไข   ลบ
3230106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3330106-2008ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3430106-2102วางแผนและจัดการงานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3530106-2105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3630106-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
3730106-2103คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3830000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 13:10:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.