วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอธ.24    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
230121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
330121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
530121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
630121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
930000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1230000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1330000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1430000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1530000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1630100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830121-2003ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1930121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2030121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2130121-2108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2230000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
23Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  29 หน่วย 41 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2530001-1052กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2630121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  7 หน่วย 7 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 11:39:42

ปวส.2   สอธ.   ห้อง  2    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2730000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2930100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3030121-2007การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3230121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3330121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3430121-2103วิศวกรรมการทาง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3530121-2112ระบบสุขาภิบาล 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3630000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3830000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3930121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
4030121-2006การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
4130121-2107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
4230121-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4330121-2106งานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4430000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 33 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 11:39:42
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.