วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอร.23    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130109-0001การสำรวจ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
230109-0002การระดับ 2-6-48 แก้ไข   ลบ
330109-0003การคำนวณแผนที่ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
430000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
530000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
830001-1054กฎหมายเกี่ยวกับงานสำรวจ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
930109-2002เครื่องมือสำรวจชั้นสูง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
113000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230109-0004เขียนแบบวิศกรรมสำรวจ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1330109-0005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1430000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1530000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1630000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1930109-2111ปฏิบัติงานสำรวจชลประทาน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2030109-2112ปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
22Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 41 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2330109-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:30:48

ปวส.2   สอร.   ห้อง  2    คณะวิชา การก่อสร้าง   สาขาวิชา สำรวจ  สาขางาน สำรวจ
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2530100-0302การสำรวจเพื่องานก่อสร้าง 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2630109-2004ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2730109-2006การสำรวจด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2830109-2007การเขียนแบบสำรวจด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2930106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
3030109-2113ปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3130109-2108การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3230000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
33Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3430000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3530100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3630109-2001การสำรวจชั้นสูง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3730109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานสำรวจชั้นสูง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3830109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3930109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4030109-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4130109-2102การวางแผนงานสำรวจ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4230000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 45 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:30:48
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.