วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอก.22    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
230000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
330000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
430100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
530001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
630001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
730111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830111-2003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
930111-2204เทคโนโลยีซีเอ็นซี 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1230000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1330000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1430000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1530000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1630000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1730111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1830111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1930111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2030100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
22Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 34 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2330111-8001ฝึกงาน 0-20-420 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 20 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 19:02:52

ปวส.2   สอก.   ห้อง  1    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2430111-1002เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2530111-2001เทคโนโลยีวัสดุอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2630111-2007งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2730111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2830111-2103งานวางผังโรงงานและติดตั้ง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2930111-8502โครงงาน 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3030000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
31Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3230100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3330111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3430111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3530111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3630111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3730111-8503โครงงาน 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3830000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 28 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 03/07/2022 19:02:52
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.