วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอท.23    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26 แก้ไข   ลบ
230100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
430119-0001งานเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
730000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
930119-1002เครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030119-2001หลักการโทรคมนาคม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1130119-2004ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1230000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 หน่วย 46 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1330100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1430119-0002วัสดุช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1530000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1930119-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2030119-2003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2130119-2101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพี 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2230119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2330000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 43 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2530119-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:03:28

ปวส.2   สอท.   ห้อง  2    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม  สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2630000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2730000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2930119-2002สายส่งสายอากาศโทรคมนาคม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3030119-2005ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130119-2007เทคโนโลยีสื่อสารไมโครเวฟ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3330000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
34Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3530000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3630000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3730119-2006เทคโนโลยีไอโอที 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3830119-2104การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3930119-2105ระบบโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4030119-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4130105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
4230000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 36 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 14:03:28
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.