วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สอม.14    คณะวิชา -   สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์  สาขางาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130127-0001งานแบบเทคนิคเครื่องมือกล 2-3-35 แก้ไข   ลบ
230127-0002งานประกอบขึ้นรูปโครงสร้างงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น 2-3-35 แก้ไข   ลบ
330000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
530127-1002วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
630127-2002เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
730127-2005โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
830127-2101การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
930000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
10Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130127-0004งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1430001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1530127-1001เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1630127-2003อุปกรณ์การวัดและควบคุม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1730127-2004ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1830127-2103หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1930000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 36 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 12:09:08
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567]
ผลการเรียน  [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.