วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สอค.22    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
230128-0001การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
330128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
430128-0003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
530128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
630128-0009การใช้โปแกรมคอมพิ่วเตอร์กราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
730000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
830000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
930128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030128-1002ดิจิทัลเทคนิค 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1130000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1330128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1430128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1530128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1630000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1730000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1930001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2030001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2130001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2230128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2330128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2430000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
25Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 41 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2630128-2006ระบบฐานข้อมูล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2730128-2104การซอ่มบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
 รวม  6 หน่วย 9 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 13:57:49

ปวส.2   สอค.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2830000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2930000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
3030128-2002การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3130128-2003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3230128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3330128-2309งานบริการคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 แก้ไข   ลบ
3430128-2207การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
3530000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
36Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3730000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3830000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3930128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4030128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4130128-2301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4230128-2304การออกแบบและการจัดการเครือข่ายในองค์กร 2-3-35 แก้ไข   ลบ
4330128-2311วิทยากรก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 แก้ไข   ลบ
4430128-2312ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 0-4-24 แก้ไข   ลบ
4530128-8501โครงงาน 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4630000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 45 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 13:57:49
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.