วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สยฟ.111    คณะวิชา   สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (ทวิภาคี)
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
230000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
330000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
430000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
530001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
630100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
730143-2002งานมอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
830143-0003เครื่องมือวัดในยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
930143-0002เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1130000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
12Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
1330143-0006งานระบบกักเก็บและอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1430000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  30 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1530000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1630000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1730001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1830100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1930001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2030100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2130143-2001งานระบบกักเก็บพลังงาน 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2230143-2004งานอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมและเซนเซอร์ยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2330143-2006งานเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2430143-2103งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2530000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 41 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 27/09/2023 20:04:29
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567] [1/2568] [2/2568]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567] [1.5/2568] [2.5/2568]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.