ปวส.1   สกอ.11    คณะวิชา เทคโนโลยีเกษตร   สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม  สาขางาน เทคโนโลยีการแปรรูปอ้อยและน้ำตาล
 รวม  0 0 
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
พิมพ์
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าแผนก
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้าคณะ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
หัวหน้างานหลักสูตร
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ลงชื่อ...............................
(.....................................)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 20/08/2022 12:38:08