วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สกอ.21    คณะวิชา เทคโนโลยีเกษตร   สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม  สาขางาน เทคโนโลยีการแปรรูปอ้อยและน้ำตาล
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130000-1244ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม1 2-2-34 แก้ไข   ลบ
230000-1401คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
330000-1606ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
430001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
530001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
631200-1002เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่2 2-2-34 แก้ไข   ลบ
731200-1003เศรษฐศาสตร์เกษตรอุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
831203-2002ระบบไฟฟ้าในเกษตรอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
931203-2007เทอร์โมไดนามิกส์เกษตรอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
1030000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1130102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
12Home-RoomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 หน่วย 40 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1330100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1430111-0002วัสดุช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1530100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1630111-0005เทคนิคการบำรุงรักษาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  8 13 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 05/07/2022 13:42:54
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [2/2564] [Summer/2564]
บัตรลงทะเบียน  [2/2564] [Summer/2564]
ค่าลงทะเบียน  [2/2564] [Summer/2564]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.