วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2566

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.1   สทท.11    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน สาขางานนักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
230900-0002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
330900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
430900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0-6-36 แก้ไข   ลบ
530900-0005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
630900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12 แก้ไข   ลบ
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
930000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
11Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1230000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1430000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1530901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1630901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1730901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1830001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1930901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2030901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2130000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
22Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2023  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 26/09/2023 23:43:45
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566] [2/2566] [1/2567] [2/2567] [1/2568] [2/2568]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2566] [2.5/2566] [1.5/2567] [2.5/2567] [1.5/2568] [2.5/2568]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2023 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.