วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1/2565

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application


ปวส.2   สทท.21    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน สาขางานนักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
130900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
230900-0002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
330900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
430900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0-6-36 แก้ไข   ลบ
530900-0005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
630900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส 0-2-12 แก้ไข   ลบ
730000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
830000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
930000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1030000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1130000-1214ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1230000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
1330000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1430901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1530901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1630901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1730001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
1830901-2008การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1930901-2104การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2030000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
21Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 หน่วย 40 
ปีการศึกษา 2564  ภาคฤดูร้อน
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2230901-8001ฝึกงาน 0-40-440 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 40 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 13:20:13

ปวส.2   สทท.   ห้อง  2    คณะวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขางาน สาขางานนักพัฒนาซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2330000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
2430001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2530001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2630901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2730901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2830901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2930901-2105การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3030901-2122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3130901-2312วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3230000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
33Home-roomHomeRoom 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2565  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3430000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3530901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3630901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3730901-2007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3830901-2112พื้นฐานและการใช้งาน XML 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3930901-2119การเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก 1-4-35 แก้ไข   ลบ
4030901-8501โครงงาน 0-8-48 แก้ไข   ลบ
4130000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 37 
http://reg.kktech.ac.th/  Copyright © 2022  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น pwerawat@hotmail.com 01/07/2022 13:20:13
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2564] [2/2564] [1/2565] [2/2565] [1/2566] [2/2566]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [1.5/2564] [2.5/2564] [1.5/2565] [2.5/2565] [1.5/2566] [2.5/2566]
ผลการเรียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
บัตรลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]
ค่าลงทะเบียน  [1/2564] [2/2564] [Summer/2564] [1/2565] [2/2565]

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2022 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.