แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 5      กลุ่ม  ชย.2/9
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010180 นายกตัญญู แสงอาวุธ                       
262201010181 นายกรวิชญ์ คำวิจิตร                       
362201010184 นายณัฐพงษ์ หาญพยอม                       
462201010185 นายณัฐภัทร ศรีเวียง                       
562201010186 นายธนชาติ ผิวขาว                       
662201010187 นายธนาดล กงทา                       
762201010188 นายธีรภัทร ชุมแสง                       
862201010189 นายนนทเกษม เนื่องคำอินทร์                       
962201010191 นายพัชรพล งาทอง                       
1062201010192 นายภานุวัฒน์ ไทยอ่อน                       
1162201010193 นายวิศรุต ประจันตะเสน                       
1262201010194 นายศักรินทร์ แจ้งจิต                       
1362201010195 นายสายฟ้า กุลวงษ์                       
1462201010196 นายอดิศักดิ์ จันทโยธี                       
1562201010198 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นสุมาลี                       
1662201010199 นายอมรพงศ์ จ้ำสิงห์                       
1762201010200 นายอัมรินทร์ นามวงษา                       
1862201010201 นายเอื้ออังกูร มหามาตร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 5      กลุ่ม  ชย.2/10
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010203 นายกิตติภูมิ สิงห์พราย                       
262201010204 นายภูมิ เรืองแสง                       
362201010205 นายจิรายุทธ สมคุณ                       
462201010206 นายเจษฎาพร รัตนวงษ์                       
562201010207 นายชัยชนะ แสงเเก้ว                       
662201010208 นายทรงชัย เพียวงษ์                       
762201010209 นายเทวฤทธิ์ ข้อยุ่น                       
862201010210 นายธนธรณ์ จังพล                       
962201010211 นายธนภัทร เถาว์ชาลี                       
1062201010212 นายธนาสิน สิงห์อ่ำ                       
1162201010216 นายปริญญา ชัยภูมี                       
1262201010218 นายพีรพล ดาตุ่ย                       
1362201010219 นายภราดร โมธรรม                       
1462201010221 นายเมธี เทือกเพีย                       
1562201010223 นายศุภชัย รัตนวิชัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )