แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.3/3
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010047 นายกฤษกร ตรีศาสตร์                       
262201010048 นายกิตติธัช โชคลา                       
362201010049 นายกิตติพัฒน์ จันทะรัง                       
462201010050 นายโชคชัย ไพทูรย์                       
562201010052 นายณฐวุฒิ บุดดานาง                       
662201010053 นายทวีศักดิ์ โสมดวงศรี                       
762201010054 นายธนา พลชัยมาตย์                       
862201010055 นายธีรยุทธ อภินาคพงษ์                       
962201010056 นายธีระพัฒน์ บุญทุม                       
1062201010057 นายธีระยุทธ พาลาศรี                       
1162201010058 นายปฏิภาณ ปุ้งมา                       
1262201010059 นายพยุงชัย บุปผา                       
1362201010060 นายพีรพัฒน์ พูนเสลา                       
1462201010062 นายราชาโชค จิตวิขาม                       
1562201010063 นายราเมศวร์ ฤทธิพันธ์                       
1662201010064 นายวีระศักดิ์ แซงดานุช                       
1762201010065 นายเศรษฐดุสิต ศรีทะจักร์                       
1862201010066 นายสรยุทธ ศรีริวิ                       
1962201010067 นายสิริพงศ์ ทิพย์อำอ่อน                       
2062201010068 นายสุรวุฒิ โทมล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชย.3/4
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010071 นายกิตติคุณ ศรีบุญชัย                       
262201010072 นายจิระศักดิ์ ภูจอมจิตร                       
362201010073 นายชาญณรงค์ โตมี                       
462201010074 นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณปา                       
562201010075 นายเทวฤทธิ์ จันทวงษา                       
662201010077 นายธนวัฒน์ นุชประยูร                       
762201010078 นายธีรภัทร์ ชัยนิคม                       
862201010080 นายประทีป จันทร์ตรง                       
962201010081 นายพงศธร ประสงค์พัฒนา                       
1062201010083 นายพีรวิชญ์ โทโคกสูง                       
1162201010084 นายภัทรภณ คมวัชระ                       
1262201010085 นายวชิรวิชญ์ ศักดิ์แก้ว                       
1362201010086 นายศักรินทร์ ศรีแก้วทุม                       
1462201010087 นายสราวุฒิ มุสิกะพันธ์                       
1562201010088 นายสิริศักดิ์ บุตรโคตร                       
1662201010089 นายอนิรุทธิ์ การงาน                       
1762201010090 นายธนพล ค้องก่ำ                       
1862201010091 นายอานนท์ มกรานนท์                       
1962201010271 นายจตุรวิชญ์ กิติราช                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )