แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.3/5
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010092 นายจักรพรรดิ ศรีสมภาร                       
262201010093 นายจิรโชติ รัตนพลที                       
362201010095 นายณฐภัค คำภีระมี                       
462201010097 นายณัฐพงษ์ ภูมิวงษ์                       
562201010098 นายณัฐวุฒิ เจริญกุล                       
662201010099 นายธนัช สิงหพร                       
762201010101 นายนที ชะนะบุญ                       
862201010102 นายนวพล หนันสีสุข                       
962201010103 นายบัณฑิต นามสีฐาน                       
1062201010104 นายปัญญากร รุกเครือ                       
1162201010105 นายปุณณวิทย์ จันทร์เอม                       
1262201010106 นายพลวิทย์ ประดิษฐสุวรรณ                       
1362201010108 นายพีระศักดิ์ สีหานาม                       
1462201010109 นายรัชชานนท์ จำปาทอง                       
1562201010110 นายวีรพัฒน์ สุวรรณะ                       
1662201010111 นายวีรยุทธ เหมาะราษี                       
1762201010161 นายเขตต์ตะวัน สุราวรรณ์                       
1862201010162 นายชโยดม ไชยทุม                       
1962201010164 นายฐิติพงศ์ ประสาน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.3/6
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010114 นายกฤษฎา คลังคำภา                       
262201010115 นายกวินภัค เทียบเพีย                       
362201010116 นายโกวิท เมืองยศ                       
462201010117 นายคณินเทพ ติเยาว์                       
562201010119 นายไชยพงศ์ แสงศรีเรือง                       
662201010122 นายธีทัต สุระสาย                       
762201010124 นายปิยวัฒน์ ดาวษาวะ                       
862201010125 นายพรพิทักษ์ โพธิ์เลิง                       
962201010126 นายวชิรพงศ์ วงศ์ชู                       
1062201010127 นายวชิรวิทย์ ทองดวง                       
1162201010130 นายศุภกฤษณ์ โสดาพรม                       
1262201010131 นายสรไกร ภูลอยดง                       
1362201010132 นายสิทธิชัย ศิริวิชา                       
1462201010133 นายอนุยุต แสงนาค                       
1562201010134 นายอภิศักดิ์ แสงโคตร                       
1662201010135 นายอรรถชัย บุญหล้า                       
1762201010168 นายปัญญา บำเพ็ง                       
1862201010169 นายภูรินทร์ ตันวัฒนะ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )