แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.3/5
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16121010091 นายกรณิศ แน่นอุดร                       
26121010092 นายกฤษฎา โภคาพานิชย์                       
36121010093 นายจิรศักดิ์ ศิริจันทร์                       
46121010094 นายจิรัฏฐ์ แก้ววรรณา                       
56121010095 นายณัฐวุฒิ รักษาพล                       
66121010096 นายธนากร คำบ่อเศร้า                       
76121010098 นายธีระวัฒน์ สมบัติราช                       
86121010099 นายนพดล พิมมะหา                       
96121010100 นายนรเศรษฐ์ หวายเครือ                       
106121010101 นายพฤทธิ์ แสนสนิท                       
116121010103 นายยุทธนา ทองดี                       
126121010104 นายศุภกร หล้าบาง                       
136121010105 นายศุภกร จันทร์เหลือง                       
146121010107 นางสาวศุภพร ระคำภา                       
156121010110 นายอนุเทพ เอี่ยมสำอางค์                       
166121010111 นายอภิสิทธิ์ ใจชื่น                       
176121010112 นายอานนท์ แลภูเขียว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 3      กลุ่ม  ชย.3/6
  สาขาวิชาช่างยนต์
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021010135 นายอติชาติ เพียผิว                       
26121010114 นายกุญชร นามสีฐาน                       
36121010115 นายจีระวัฒน์ หัวนิล                       
46121010116 นายชนสรณ์ ปุเรทะตัง                       
56121010118 นายชลวิทย์ ศิริภูมิ                       
66121010119 นายณัฐวุฒิ โสภาราช                       
76121010120 นายไตรภพ สนิทเอื้อ                       
86121010121 นายธนินทร ภักดีปัญญา                       
96121010122 นายนราวิชญ์ แก้วห่อทอง                       
106121010124 นายนิติพนธ์ บุตรทา                       
116121010125 นางสาวปิยะพร สีหราช                       
126121010126 นายพัชรพล มะณีทับ                       
136121010127 นายพิรจักษณ์ วรพันธ์                       
146121010128 นายพีรพล น้อยบัวทิพย์                       
156121010131 นายวรากร เคนคำภา                       
166121010132 นายอัครณี งาทอง                       
176121010134 นายอุดมทรัพย์ โพธิเศษ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )