แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 4      กลุ่ม  ชก.2/7
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201020132 นายอดิสันต์ หาญเตชะ                       
263201020133 นายจตุรงค์ ม่วงนิล                       
363201020134 นายจุลศักดิ์ สืบสุนทอน                       
463201020135 นายญาณวิทย์ สมคำ                       
563201020136 นายณัฐพล พรมนอก                       
663201020137 นายทินกร ทัพซ้าย                       
763201020138 นายธนดล ลิมนิยกุล                       
863201020139 นายธนบดี สาครขันธ์                       
963201020140 นายธวัชชัย ชาอยู่                       
1063201020141 นายธีรเดช ธงอาษา                       
1163201020143 นายพงศกร พรานเสือ                       
1263201020144 นายพรเทพ งาคม                       
1363201020145 นายภูริภัทร์ ก้อมชัยภูมิ                       
1463201020146 นายลัภย์พงศ์ กงภูเวส                       
1563201020147 นายวีระศักดิ์ น้ำพาย                       
1663201020148 นายวุฒิไกร ภูทองหล่อ                       
1763201020150 นายศุภณัฐ เจริญรัมย์                       
1863201020151 นายหาญณรงค์ จิตตะบุตร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 4      กลุ่ม  ชก.2/8
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201020153 นายอนุภัทร กงชัยยา                       
263201020154 นายเอกรินทร์ ศรีทรัพย์                       
363201020155 นายกฤษณะ ชูจันอัด                       
463201020157 นายชิณปรัชญ์ มารมย์                       
563201020158 นายฐณพล ศรีเรือง                       
663201020159 นายณรงค์เดช คำเจริญ                       
763201020160 นายทักษ์ดนัย สุระอามาตย์                       
863201020161 นายทัชราม แดนแก้ว                       
963201020163 นายนันทิพัฒน์ คล้ายปาน                       
1063201020165 นายพีรพันธ์ แซ่ตั้ง                       
1163201020166 นายภาณุวิชญ์ สง่าเเดน                       
1263201020167 นายภูริภัทร์ ทะสา                       
1363201020169 นายวัชรปัญญา นาชัยสิทธิ์                       
1463201020170 นายวีรชัย โพธิจาร                       
1563201020171 นายสุวิชา พรกุณา                       
1663201020214 นายพีรพงษ์ โพธิรุกข์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )