แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชก.3/3
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
11100703478904 นายภัคพงษ์ ชัยยะ                       
21401900091521 นายพิริยะ ธนนา                       
31407400002605 นายรชานนท์ บรรเทา                       
41408500012492 นายธนากร ดีเพชร                       
51408500015246 นายตรีทเศศ ภูดินดาน                       
61408500017061 นายจักรพรรดิ พลีศักดิ์                       
71409903012106 นายประชาชาติ อุทัยแสง                       
81409903013439 นายอภิสิทธิ์ ศรีน้อยขาว                       
91409903034410 นายถิรตรัย เสนามนตรี                       
101409903064351 นายธนวัฒน์ นันท์อ่อน                       
111409903118664 นายวัชรวิชญ์ โทรัตน์                       
121409903122718 นายคฑาเทพ พระลับรักษา                       
131409903127582 นายภัควุฒิ อินทะเกตุ                       
141409903129399 นางสาวปฎิมาพร ด่านขุนทศ                       
151409903129607 นายศิริวุธ บัวโนนแดง                       
161409903135216 นายกิตตินันท์ ศรีวงษา                       
171409903143235 นายอนุชิต ศิริรัตนคุณ                       
181409903147648 นายวุฒิพร อินสุข                       
191409903148008 นายภูวนัย นาสิงห์ขันธ์                       
201409903153338 นายปิยะนันท์ นาเมืองจันทร์                       
211409903153401 นายกัมปนาถ ดาทอง                       
221409903154776 นายธเนศ วินทะจักร์                       
231409903170143 นายเอกบุรินทร์ แสนนา                       
241409903174092 นายธีรวัฒน์ สีสงคราม                       
251409903174475 นายธนชัย กลับเกลื่อน                       
261409903175862 นายเทพฤทธิ์ นวนบุตดี                       
271409903181722 นายพงษ์พัฒน์ วัชโรดม                       
281409903183211 นายวัฒชรชัย บำรุงผล                       
291409903190411 นายปิยะพงษ์ สุขเกษม                       
301409903208582 นายอนุกูล ยงปัชชา                       
311409903212962 นายฤทธิเดช บุตรโคตร                       
321449400009997 นายณรงค์ฤทธิ์ พรมมะลี                       
331449900661570 นายสิทธิกร เนื่องวงษา                       
346121020046 นายกัมปนาถ ดาทอง                       
356121020047 นายเทพฤทธิ์ นวนบุตดี                       
366121020050 นางสาวปฎิมาพร ด่านขุนทศ                       
376121020051 นายปิยะนันท์ นาเมืองจันทร์                       
386121020052 นายปิยะพงษ์ สุขเกษม                       
396121020053 นายพิริยะ ธนนา                       
406121020055 นายภัคพงษ์ ชัยยะ                       
416121020057 นายภูวนัย นาสิงห์ขันธ์                       
426121020058 นายรชานนท์ บรรเทา                       
436121020059 นายฤทธิเดช บุตรโคตร                       
446121020061 นายวัชรวิชญ์ โทรัตน์                       
456121020062 นายวัฒชรชัย บำรุงผล                       
466121020064 นายวุฒิพร อินสุข                       
476121020065 นายศิริวุธ บัวโนนแดง                       
486121020067 นายเอกบุรินทร์ แสนนา                       
496121020069 นายกิตตินันท์ ศรีวงษา                       
506121020070 นายคฑาเทพ พระลับรักษา                       
516121020072 นายจักรพรรดิ พลีศักดิ์                       
526121020073 นายณรงค์ฤทธิ์ พรมมะลี                       
536121020075 นายตรีทเศศ ภูดินดาน                       
546121020076 นายธนชัย กลับเกลื่อน                       
556121020078 นายธนากร ดีเพชร                       
566121020079 นายธเนศ วินทะจักร์                       
576121020081 นายธีรวัฒน์ สีสงคราม                       
586121020082 นายพงษ์พัฒน์ วัชโรดม                       
596121020083 นายภัควุฒิ อินทะเกตุ                       
606121020085 นายสิทธิกร เนื่องวงษา                       
616121020088 นายอนุกูล ยงปัชชา                       
626121020089 นายอนุชิต ศิริรัตนคุณ                       
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชก.3/4
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
11409901842098 นายภานุพงศ์ มูลตรีภักดี                       
21409903057151 นายพีระพัฒน์ อ่อนจันทร์                       
31409903103403 นายฐิติวัฒน์ ประทุมวัน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )