แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชก.3/3
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201020047 นายเกริกฤทธิ์ ประจวบแท่น                       
262201020048 นายจีรศักดิ์ น้อยสวน                       
362201020049 นายจุฑาภัทร พุ่มพวง                       
462201020050 นายฉัตรพล รุ่งแสง                       
562201020051 นายชัยเชษฐ์ เทียมทะนงค์                       
662201020052 นายชาคริต โคตรหนองปิง                       
762201020054 นายบัณฑิต นกน้อย                       
862201020055 นายปณิธาน ลุระจันทร์                       
962201020056 นายภคพล แก้วพิลา                       
1062201020057 นายภูคิน ทานาม                       
1162201020058 นายรัชชานนท์ พิมพะ                       
1262201020059 นายรัฐศาสตร์ ปาโท                       
1362201020060 นายวรวุธ ศรีผาย                       
1462201020061 นายวสุกานธ์ พรรษา                       
1562201020062 นายวัชรพล แสงโพดา                       
1662201020064 นายวีรยุทธิ์ นาคแท้                       
1762201020065 นายเวชพิสิฐ รสสระ                       
1862201020066 นายสุทธิภัทร แรมกลาง                       
1962201020067 นายอนุวัฒน์ คงสังข์                       
2062201020068 นายอภิลักษณ์ ราชำ                       
2162201020197 นายอรรคพล จำปาบุรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชก.3/4
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201020069 นายคณาธิป มากสำรี                       
262201020071 นายชัยสิริ ชุมแก้ว                       
362201020072 นายโชคสิบทิศ นามบุญมา                       
462201020073 นายฐิติพันธุ์ โดดชัย                       
562201020074 นายฐิติวัสส์ แดงตาโคตร                       
662201020079 นายธีรนันท์ อนันตภิญญา                       
762201020082 นายพอภพ บุ่งนาแซง                       
862201020084 นายภัทรธร บัวทนงค์                       
962201020085 นายภูมิพัฒน์ แพงมา                       
1062201020086 นายรัชพล จันทร                       
1162201020087 นายสถาพร มาโชค                       
1262201020088 นายสภาพันธ์ ศิริธรรมจักร                       
1362201020089 นายอัครพล พรมมี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )