แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/3
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201040045 นางสาวกนกวรรณ สังฆะมณี                       
263201040046 นายชินวัตร เสาเวียง                       
363201040047 นายฐิติพงศ์ เย็นสถิตย์                       
463201040048 นายณพวุมิ พิมพ์ภูลาด                       
563201040049 นายถิรวัฒน์ คูณสี                       
663201040050 นายธนวัฒน์ บัวทิพย์                       
763201040051 นายธนวัต ต้นจำปา                       
863201040052 นายนฤเบศน์ ขุ่ยจันทึก                       
963201040053 นายปรเมศวร์ ปัญญาพรวิทยา                       
1063201040054 นายพงศ์พิพัฒน์ แจ้งพรมมา                       
1163201040055 นายพงศ์ภีระ บุดดาน้อย                       
1263201040056 นางสาวพรชนก สกุลบุญยงค์                       
1363201040057 นายไพอนันต์ สะอาดเอี่ยม                       
1463201040058 นายยศกร จันทร์หอม                       
1563201040059 นายวรากูร จันทร์เพ็ง                       
1663201040060 นายวัลพรรณ เสนาน้อย                       
1763201040061 นายสิริพันธ์ ประสมบูรณ์                       
1863201040062 นายสุรชัย พลแสน                       
1963201040063 นางสาวอทิตา เหล่าบุญสงค์                       
2063201040064 นายอธิวัฒน์ แก่นนาคำ                       
2163201040065 นายอนาวิล บัวแก้ว                       
2263201040066 นางสาวอรอนงค์ บัวแดง                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/4
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201040067 นายกฤษนัย คุณบัวลา                       
263201040068 นางสาวกัลยา ยวงแก้ว                       
363201040070 นายณรินทร์โท ขุนเทพ                       
463201040072 นายธนพงษ์ นามจันดี                       
563201040073 นายธนากร ธรรมมา                       
663201040074 นายธเนศพล ชินคำ                       
763201040075 นางสาวปิยะณัฐ วงศ์ษาหาร                       
863201040077 นายพีรพล ช่วยศรี                       
963201040078 นายถิรวัฒน์ โพธิ์โน                       
1063201040079 นายเมธัส บุตรสองคอน                       
1163201040080 นางสาวศศิธร พฤกษจันทร์                       
1263201040082 นายสมพร บุญใบ                       
1363201040083 นายสุริยวงศ์ พรมทองมี                       
1463201040084 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคมาก                       
1563201040085 นางสาวอติญาพร ทองโคตร                       
1663201040086 นายอธิรเดช ศิริศักดิ์สุนทร                       
1763201040087 นายอนุชา สมจิตร                       
1863201040088 นายอรรถนิติ อรรถโยโค                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )