แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.2/1
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201040001 นายกนกพล ป้องเรือ                       
263201040002 นางสาวกีรติ โนนพิลา                       
363201040003 นายฐปกรรัญชน์ ทองโคตร                       
463201040005 นายณรงค์ชัย มหามนต์                       
563201040006 นายณรงค์ชัย ศรีคำ                       
663201040007 นายณัฐวัตร ศรีเมืองบุญ                       
763201040008 นายณัฐวุฒิ สอนสะอาด                       
863201040009 นายดนุพล โง๊ะบุดดา                       
963201040010 นายธนกฤต เคนโคก                       
1063201040011 นายธนากร กรมน้อย                       
1163201040012 นายปฏิพล ศรีกุลวงษ์                       
1263201040013 นายภูผา แผ่ผล                       
1363201040014 นายรตนกมล วิบูลย์กุล                       
1463201040015 นายวิศวะ หดราช                       
1563201040016 นางสาวโสภิตนภา ช่วยปุ้ง                       
1663201040017 นางสาวอธิชา จรเข้                       
1763201040018 นายอนุชิต จำเริญ                       
1863201040019 นางสาวอรนลิน อัฒจักร์                       
1963201040020 นายอริย์ธัช โชคศิริ                       
2063201040021 นางสาวอัยย์ลดา แสงเหลา                       
2163201040022 นายอิสระ รังวัด                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.2 ห้อง 1      กลุ่ม  ชฟ.2/2
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201040023 นางสาวกันยารัตน์ ลาวเมืองแสง                       
263201040024 นายจิตติพัฒน์ พรมพันนนา                       
363201040025 นายชัยวัฒน์ ชัยพิมพ์                       
463201040026 นายชิตพันธ์ ตาหล้า                       
563201040027 นายชินวัตร ทักขิน                       
663201040028 นายธนบดี อุ่นจันที                       
763201040030 นายธุวานนท์ กางแม                       
863201040031 นายนครินทร์ วะสมบัติ                       
963201040032 นายนพเก้า วันอาจ                       
1063201040033 นายนันทวัฒน์ นาโควงศ์                       
1163201040034 นางสาวปณิดา คำภาหล้า                       
1263201040035 นายปิยณัฐ วิลาวรรณ                       
1363201040036 นายพงศ์ธเนศร์ โยประทุม                       
1463201040037 นายภูมภัฏฐพล หีบแก้ว                       
1563201040038 นายราชินทร์ สุริเยตร                       
1663201040039 นางสาววณิชชา พลเมืองหล้า                       
1763201040040 นายศุภมาส แสนโคตร                       
1863201040041 นายสิรวิชญ์ มาตร์ชาลี                       
1963201040042 นายอภินันท์ แสนเมือง                       
2063201040043 นางสาวอรุณรัตน์ ศรีต้นโพธิ์                       
2163201040044 นางสาวอารียา กล้าเดช                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )