แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 5      กลุ่ม  ชอ.2/9
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050133 นายกฤษณพงศ์ วิบูลพานิช                       
262201050134 นางสาวเขมิสรา ทองเลิศ                       
362201050135 นางสาวชลธิชา ทองพูล                       
462201050136 นางสาวณัฐพร อ่อนโนนขวา                       
562201050137 นางสาวบวรรัตน์ ภาโนมัย                       
662201050138 นางสาวเบญจวรรณ พลอิน                       
762201050139 นางสาวพรธิตา มูลแวง                       
862201050140 นางสาวสุทธิดา มะลาศรี                       
962201050141 นางสาวสุพัตรา วงค์ใหญ่                       
1062201050142 นายจิรายุ วรรณทวี                       
1162201050143 นายภาณุเดช หีบแก้ว                       
1262201050144 นายภูเบศร์ สอิ้งทอง                       
1362201050145 นายสุชิน ราษฎร์ลือ                       
1462201050146 นายอรรคเดช ศิริวงษ์                       
1562201050147 นางสาวณัฏฐกานต์ พวงทอง                       
1662201050148 นายณัฐพงษ์ ตุ้มสีคุณ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )