แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.3/1
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050001 นายจักรรินทร์ ตุ้มสีคุณ                       
262201050002 นายณัฐนันท์ จันทร์ประยูร                       
362201050003 นายณัฐพงศ์ ศรีริวิ                       
462201050005 นายทักษ์ดนัย บัวศรี                       
562201050006 นายธนกฤต ซองรัมย์                       
662201050007 นายธนากร ธนูรัตน์                       
762201050008 นายธีรภัทร์ พันธุ์คุ้มเก่า                       
862201050009 นายธีระชาติ ปัตถานะ                       
962201050010 นายนภดล มาซา                       
1062201050011 นายนวพล โพระเดา                       
1162201050012 นายปรมี สีหมอน                       
1262201050013 นายพงษ์พันธ์ พรมมา                       
1362201050014 นายพานทอง พุทธสอน                       
1462201050015 นางสาวพิณนภา ธนกิจมานะชัย                       
1562201050016 นายภาณุพงศ์ ดาบบัง                       
1662201050017 นายวรธน คงแตง                       
1762201050019 นายศรีอริยะ ขาวอรุณรุ่ง                       
1862201050020 นายสันตพล สันพันธ์                       
1962201050021 นายสิทธิชัย คำมูล                       
2062201050022 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิชา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.3/2
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050023 นายกฤตวัฒน์ จันทะเดช                       
262201050024 นางสาวกาญจนา เนียมไธสง                       
362201050025 นางสาวกานต์ธิดา ฤทธิ์โคหา                       
462201050026 นายคเณศ จันพุฒ                       
562201050027 นายชนะชัย ไชยมัง                       
662201050028 นายฐาปกรณ์ ไชยภักดี                       
762201050029 นายณัฐพงศ์ ผิวกระจ่าง                       
862201050030 นายทรงพล ลาจันนนท์                       
962201050032 นายธเนศวร ใจกระจ่าง                       
1062201050033 นายธราเทพ สุขีทรัพย์                       
1162201050034 นายปรมินทร์ สมหมาย                       
1262201050035 นายปริชญ์ สมิงวรรณ                       
1362201050036 นางสาวปุณยาพร แสนนามวงษ์                       
1462201050037 นายพิชญะ ปานช่วย                       
1562201050038 นางสาวพิยดา อามาตย์                       
1662201050040 นายพุฒิพงศ์ นามบุญ                       
1762201050041 นายภัทรชัย สมลือแสน                       
1862201050042 นายวายุพัทร์ ปิ่นณรงค์                       
1962201050043 นายวิทจักษณ์ ยอดเขื่อง                       
2062201050044 นางสาวศศิวิมล บัวอินทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )