แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.3/3
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050045 นายกฤชนันต์ รักบุญ                       
262201050046 นายกฤษดา ดวงแสง                       
362201050047 นางสาวจินตนา โป๊ะประนม                       
462201050048 นายฐิติพัฒน์ อ่อนดำ                       
562201050049 นายณัฐชนน ชุมจันทร์                       
662201050050 นายณัฐวุฒิ ทุ่งชัย                       
762201050051 นายทนงศักดิ์ อุปถัมย์                       
862201050052 นายทานตะวัน เชยโพธิ์                       
962201050053 นายธนวัชร หมีกุละ                       
1062201050054 นายธีระภัทร สิงห์สถิตย์                       
1162201050055 นางสาวนริศรา โคทนา                       
1262201050056 นางสาวนลินี ศิริพันธ์                       
1362201050057 นายนิติพัฒน์ ชุนสิทธิ์                       
1462201050058 นายนิติพันธุ์ พรประพันธ์                       
1562201050059 นายพีรพัฒน์ แก้วบัวโฮม                       
1662201050060 นายพูนสม ม่วงศรี                       
1762201050061 นางสาววาสนา ไชยอุตมะ                       
1862201050062 นายวีรภัทร โพธิ์วัฒน์                       
1962201050063 นายวีรวุฒิ โสมาบุตร                       
2062201050064 นางสาวสุนิสา บุตรมา                       
2162201050105 นายสุธีรภัทร สิงห์บุราณ                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.3/4
  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050065 นายกฤตภาส เพ็ญโคกสูง                       
262201050066 นายกฤษณ เถาเกือ                       
362201050067 นางสาวเกษราภรณ์ สุดแสง                       
462201050068 นายคุณากร สวยสอาด                       
562201050069 นายฆนัตพงศ์ สันประภา                       
662201050070 นายชินกฤต สุดดี                       
762201050071 นายฐากูร คุนแก้ว                       
862201050072 นายณรงค์ฤทธิ์ แสงจันทร์มาตร์                       
962201050073 นายณัฐชัย รัตนาแพง                       
1062201050074 นายธนพัฒน์ นาเมืองรักษ์                       
1162201050075 นายปุญญพัฒน์ สุทธามาตย์                       
1262201050076 นายพงศ์นรา ดาทุมมา                       
1362201050077 นายพัทธดนย์ นาหล่อง                       
1462201050078 นายพิพัฒน์ บัลลัง                       
1562201050079 นายภาสกร แสนพล                       
1662201050080 นางสาวมนต์นภา วรสิทธิ์                       
1762201050081 นายวทันยู ประจันตะเสน                       
1862201050082 นายสุวิทย์ วชิรปัญญาวัฒน์                       
1962201050083 นายเสกสรร คำมูล                       
2062201050084 นายเสฎฐวุฒิ ทดคุย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )