แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา................................ชื่อวิชา..................................................................... หน่วยกิต...............
ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................    ครูที่ปรึกษา............................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.2 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.2/1
  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  สาขางานสถาปัตยกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
163201080001 นางสาวกุลธิดา โยทองยศ                       
263201080002 นายเกริกเกียรติ พลเสน                       
363201080003 นายเกศรินทร์ ศิริผลหลาย                       
463201080004 นายชนะภัย อุ่นแก้ว                       
563201080005 นางสาวชลธิชา น้อยหา                       
663201080006 นางสาวชลนิภา บุพิ                       
763201080007 นายชลิตา แก้วชาย                       
863201080008 นางสาวณัฏฐธิดา โอบอ้วน                       
963201080009 นายเดชาบดินทร์ แก้วชารี                       
1063201080010 นายตุลธร สุทธศรี                       
1163201080011 นายธนวัฒน์ คุณศรี                       
1263201080012 นางสาวธนานันท์ นามบุตร                       
1363201080013 นายนัฐวุฒิ นาบิดา                       
1463201080014 นางสาวปรียาภรณ์ ใจคำ                       
1563201080015 นางสาวปรียาภัทร พลสา                       
1663201080016 นางสาวพุดพิชญา สมภักดี                       
1763201080018 นายภาณุวัฒน์ มึดอิ่ม                       
1863201080019 นางสาวมนัสยา นวนจันทร์                       
1963201080020 นางสาวเมยาณี ปะวะโถ                       
2063201080021 นายวรกฤษ โออุไร                       
2163201080022 นางสาวสิริกัญญา บัววิชัย                       
2263201080023 นายฉันทพัฒน์ พระลับรักษา                       
2363201080024 นางสาวตราวตรี แพนเกาะ                       
2463201080026 นางสาวพัชราภา ดอนคูณ                       
2563201080027 นายพงศ์ภาณุ แวแซ                       
2663201080028 นายนันทวัฒน์ บุปผาเวียง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )